Széchenyi 2020

MAGYAR NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY 2010. ÉVI PÁLYÁZATAI

EZÜST NYÁR

Pályázat nyugdíjasok részére

Pályázók köre: azon belföldi illetőségű, nyugellátásban részesülő, 62. életévét betöltött (pályázat benyújtásának időpontjában) személy, akinek havi teljes összegû ellátása nem haladja meg a 70 000 Ft-ot, és más jövedelemmel nem rendelkezik.

Rendelkezésre álló támogatási keret: 750 millió Ft.

A pályázat keretében egy adatlapon egy fő pályázhat.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) 2009. évi havi nyugellátás megállapítását tartalmazó igazolásának másolata (nem megfelelő sem a havi kifizetést igazoló szelvény, sem a bankszámlakivonat). Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó határozat másolata is csatolandó.

A pályázattal elnyerhető támogatás formája és mértéke: Az Alapítvány 40 000 Ft értékű, névre szóló Üdülési Csekket biztosít 15 000 Ft önrész megfizetése esetén.

ESÉLY A PIHENÉSRE

Pályázat fogyatékossággal élők részére

Pályázók köre: azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött fogyatékossággal élő személy, aki:

 • fogyatékossági támogatásban, és / vagy vakok személyi járadékában, és / vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül 2009. évben és
 • havi teljes összegű ellátása és jövedelme együttesen 2009. évben nem haladja meg a nettó 75 000 Ft-ot.

Megjegyzés: A fogyatékossággal élő személyek – esetleges – kiegészítő tevékenységből származó jövedelme, illetve a foglalkoztató intézményben elszámolt nettó havi keresete nem kizáró ok, amennyiben az ellátások és a jövedelmek együttes összege sem haladja meg a nettó 75 000 Ft összegű értékhatárt.

A pályázatra rendelkezésre álló támogatási keret: 150 millió Ft.

A pályázaton egy fő önállóan vagy egy fő + egy kísérõ (18. életévét betöltött személy) együttesen pályázhat.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete: a pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott összes járandóságának átvételét igazoló dokumentum (postai szelvény vagy bankszámlakivonat másolata) és a foglalkoztató intézmény (amennyiben van) jövedelemigazolása a havi nettó keresetről. Gondnokolt személy esetében az erre vonatkozó határozat másolata is csatolandó.

A pályázattal elnyerhető támogatás formája és mértéke: A fogyatékossággal élő személyek esetében az Alapítvány 40 000 Ft összegű Üdülési Csekket biztosít 15 000 Ft önrész megfizetése mellett. A kísérő személy részére az Alapítvány 20 000 Ft Üdülési Csekket biztosít 10 000 Ft önrész megfizetése esetén.

A fogyatékossággal élő kísérő nélkül, azaz önállóan is pályázhat.

SZOLIDARITÁS

Pályázat több gyermeket nevelõ munkavállalók részére

Pályázók köre: azon belföldi illetőségű munkavállaló:

 • aki a pályázat beadását megelőző hónapban teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkezett, továbbá
 • akinek a pályázat beadását megelőző havi bruttó keresete nem haladta meg a 100 000 Ft-ot és – más jövedelemmel nem rendelkezik, valamint
 • aki kettő vagy több gyermeket (a pályázat benyújtásának napjáig 18. életévét be nem töltött gyermek) nevel saját háztartásában.

A pályázatra rendelkezésre álló támogatási keret: 650 millió Ft.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete: a pályázat benyújtását megelőző hónapban kapott havi bruttó keresetére vonatkozó igazolás (munkáltató által ellenjegyzett bérjegyzék vagy keresetigazolás).

A pályázattal elnyerhető támogatás formája és mértéke: A kérelmező felnőtt részére az Alapítvány 40 000 Ft összegű Üdülési Csekket biztosít 15 000 Ft önrész megfizetése mellett.

A kérelmezővel együtt igénylő 18 év alatti gyermek részére az Alapítvány személyenként 25 000 Ft összegű Üdülési Csekket biztosít 5 000 Ft önrész megfizetése esetén.


Általános pályázati feltételek: A pályázatok kizárólag az előírt „PÁLYÁZATI ADATLAP 2009” formanyomtatványon vagy annak másolatán nyújthatók be. Az egyes pályázati kiírások szövege, valamint a pályázat benyújtásához szükséges adatlap a www.udulesicsekk.hu honlapról letölthető, vagy ezen kiadványunkban megtalálható.

A pályázatot a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványhoz postai úton kell eljuttatni. Cím: 1590 Budapest, Pf. 44.

A pályázat benyújtási határideje: 2009. február 1 – 2009. április 15.

Az elbírálás határideje: A csoportosan (minimum 20 fő) beküldött pályázatok esetén folyamatos.

Az egyénileg beérkezett pályázatok elbírálására a pályázat lezárását követően, 2009. május 15-ig kerül sor.

A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig állnak fenn.

Egyéb feltételek és rendelkezések:

 • A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a támogatást csak névre szóló Üdülési Csekk formájában biztosítja.
 • A 2009. évi pályázatok keretében csak azok a személyek részesülhetnek támogatásban (kivéve a Vakációs program), akik 2008-ban nem nyertek el támogatást az Alapítvány szociális célú üdülési pályázati keretében.
 • A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és / vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
 • Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
 • A csoportosan (minimum 20 fő) beküldött pályázatok esetén a szervező nem lehet gazdasági társaság vagy egészségügyi és szociális közintézet.
 • Az adatok valóságtartalmát az Alapítvány ellenőrizheti.
 • A pályázók az elbírálás határidejét követően a 06 1 248 2150 telefonszámon – adóazonosító jelük bebillentyűzésével – automata útján értesülhetnek arról részesültek-e támogatásban vagy sem.
 • A pályázat eredményéről írásos értesítést csak azok kapnak, akik támogatásban részesülnek.
 • Az Üdülési Csekk csak a rajta feltüntetett személy jelenlétében használható fel a csekken feltüntetett érvényességi időn belül. Az Üdülési Csekk átruházását a törvény bünteti.
 • Az önrészt a pályázó saját költségén, vagy a pályázót támogató szervezet által befizetett alapítványi támogatásként közcélú adomány formájában fizetheti meg.
 • Ugyanazon személy csak egy, az elsőként beérkezett pályázata alapján juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz.Kép
 
Szakszervezetek.hu
legfrissebb híre: